CourseItem

Description

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е съчетание на бизнес стратегия и оперативни действия с цел идентифициране, привличане, задържане и развитие на клиенти, носещи висока печалба чрез ефективен и ефикасен мениджмънт през целияжизнен цикъл на клиента.

Управлението на взаимоотношенията с клиенти е от съществено значение при цялостния процес на управление на всяка фирма или организация.Целта на дисциплината е студентите да придобият основни компетенции за управление на взаимоотношенията с клиенти и да се усвоят стандарти, концепции и добри практики. По време на курса студентите се учат как да събират и използват информацията за клиентите си от различни източници, както в организацията, така и извън нея. Запознават се с приложението на CRM системите в маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти. Студентите добиват знания за най-разпространените CRM системи и за особеностите при внедряването им.

Download Curriculum

Course Works